Start Dodatki mieszkaniowe

DODATKI MIESZKANIOWE

Dodatek mieszkaniowy to dofinansowanie do czynszu, które jest przyznawane na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry - zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy osoby ubiegające się o jego przyznanie muszą spełniać łącznie następujące warunki:
- posiadać tytuł prawny do lokalu,
- posiadać dochód o wysokości określonej w ustawie,
- posiadać mieszkanie o powierzchni określonej w ustawie,

- ponosić określone, minimalne wydatki przypadające na powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego.

Podstawowe informacje:

O dodatek mieszkaniowy mogą się starać osoby posiadające tytuł prawny do mieszkania tj.:


- najemcy albo podnajemcy lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach;
- osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;

- osoby mieszkające w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właściciele samodzielnych lokali mieszkalnych;

- inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem;
- osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają określone przepisami kryterium dochodowe tj. jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza:

- 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie jednoosobowym, tj. kwoty 2.862,19 zł;
- 30 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w gospodarstwie wieloosobowym, tj. kwoty 2.146,64 zł  na osobę.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj.: po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

a)przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych wart.27, art.30b, art.30c, art.30e iart.30f ustawy z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z2019 r. poz. 1387, z późn. zm.1)), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,

 

b)dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

 

c)inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 

– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

 

– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

 

- świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach oświadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych,

 

– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

 

– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich,

 

– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów,

 

– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy,

 

– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,

 

– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą–w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. –Kodeks pracy (Dz.U. z2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495),

 

– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

 

– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód,

 

– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne,

 

– alimenty na rzecz dzieci,

 

– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art.209ust.1 i7 ustawy z dnia 20lipca 2018r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.1668, z późn. zm.2)),  stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom

 

– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich

 

– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób,

 

– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela (Dz.U. z2019r. poz. 2215),

 

– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych,

 

– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,

 

– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006,

 

– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora

 

– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,

 

– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,

 

– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

 

– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,

 

- świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

 

– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną wart.90c ust.2 ustawy z dnia 7września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa wart.86 ust.1pkt1–3 i5 oraz art.212 ustawy z dnia 20lipca 2018r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 

– kwoty otrzymane na podstawie art.27f ust.8–10 ustawy z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

 

– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z2018r. poz.690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992),

 

– świadczenie rodzicielskie,

 

– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 

– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,

– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne.

 

Dla uzyskania dodatku mieszkaniowego ważna jest tzw. powierzchnia normatywna przypadająca na jedną osobę w gospodarstwie. Wartość powierzchni normatywnej wynosi:
- 35 m2 - dla jednej osoby,
- 40 m2 - dla dwóch osób,
- 45 m2 - dla trzech osób,
- 55 m2 - dla czterech osób,
- 65 m2 - dla pięciu osób,
- 70 m2 - dla sześciu osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m². Jednakże wskazana powierzchnia może być przekroczona o 30% albo o 50 % jeżeli udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60 %.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, który dostępny jest w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem lub na stronie internetowej ośrodka (wniosek, deklaracja o wysokości dochodów, niezbędne oświadczenia).

2. Wydatki za zajmowany lokal poniesione w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku:

a) wydruk od zarządcy,

b) właściciel domu jednorodzinnego: opłata za energię cieplną, wodę ścieki, odpady i nieczystości ciekłe.

3. Zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku od wszystkich pełnoletnich mieszkańców lokalu:

Osoby pracujące – zaświadczenie z zakładu pracy, na druku dostępnym w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem lub na stronie internetowej ośrodka.
Emeryci / renciści -  odcinki i ostatnia  decyzja emerytalna/rentowa.
Osoby  posiadające  gospodarstwo  rolne –   zaświadczenie   z   urzędu   gminy  o wielkości gospodarstwa rolnego (hektary przeliczeniowe) lub nakaz płatniczy.
Osoby studiujące – zaświadczenia o otrzymywanych stypendiach.
Osoby uczące się - zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk.
Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych: oświadczenie wnioskodawcy.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej: oświadczenie wnioskodawcy.

 

Uwagi:

  1. Decyzję w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego wydaje się w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
  2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy. W celu zachowania ciągłości dofinansowania następny wniosek należy złożyć w ostatnim miesiącu posiadania uprawnienia do pobierania dodatku.
  3. Odwołanie od decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadzkiem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
  4. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, tj. 25,84 zł.
  5. W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie, Biuro C.7.1.

tel. 77 4622095 wew. 29

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Pliki do pobrania

1. Wniosek o dodatek mieszkaniowy.pdf
2. Deklaracja o wysokości dochodów.pdf
3. oświadczenia.pdf
4. Informacja o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych.pdf
5. zaświadczenie o dochodach do pracodawcy.pdf