Start

 

Informujemy, że do kwoty 1209,00 zł wzrósł próg dochodowy, od którego zależy uzyskiwanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zacznie on obowiązywać od nowego okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 października 2023 r. (wnioski można składać już od 1 sierpnia 2023 r.).

Ponadto w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1209,00 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z ust. 2a, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.