Start

Projekt pn. „Nie- Sami- Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.”

O projekcie.

Projekt partnerski „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna,.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Termin realizacji: od 01.12.2016 r. do 30.06.2023 r.


Całkowite koszty projektu: 22 078 356,82, w tym dofinansowanie z EFS: 18 766 603,29 zł.

Partnerzy projektu - 11 gmin z województwa opolskiego :

1)    Gmina Kędzierzyn Koźle- całkowite koszty zadań w projekcie : 578 363,83 zł,
w tym dofinansowanie z EFS: 491 609,28  zł

2)    Gmina Głubczyce- całkowite koszty zadań w projekcie: 122 957,34 zł,
w tym dofinansowanie z EFS: 84 777,85 zł

3)    Gmina Branice- całkowite koszty zadań w projekcie: 131 171,17 zł,
w tym dofinansowanie z EFS: 111 495,39  zł

4)    Gmina Pokój- całkowite koszty zadań w projekcie: 89 669,24 zł,
w tym dofinansowanie z EFS: 78 456,07 zł

5)    Gmina Nysa- całkowite koszty zadań w projekcie: 1 303 856,07 zł,
w tym dofinansowanie z EFS: 957 247,57 zł

6)    Gmina Lubsza- całkowite koszty zadań w projekcie: 121 385,55 zł,
w tym dofinansowanie z EFS: 103 177,71 zł

7)    Gmina Zawadzkie- całkowite koszty zadań w projekcie: 69 990,24 zł,
w tym dofinansowanie z EFS: 47 635,44 zł

8)    Gmina Paczków - całkowite koszty zadań w projekcie: 713 499,82 zł,
w tym dofinansowanie z EFS: 606 474,93 zł

9)    Gmina Kluczbork- całkowite koszty zadań w projekcie: 303 535,76 zł,
w tym dofinansowanie z EFS: 258 005,39 zł

10) Gmina Popielów- całkowite koszty zadań w projekcie: 439 600,13 zł,
w tym dofinansowanie z EFS: 324 742,43 zł

11) Gmina Biała - całkowite koszty zadań w projekcie: 236 956,51 zł,  
w tym dofinansowanie z EFS: 156 956,51 zł

 

Budżet Lidera projektu: 17 967 371,16 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 15 546 024,72 zł.

Cel główny projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych
i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne  z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych
w regionie.

Grupa docelowa:

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego. Wsparciem objęte zostaną: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne (i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie,
o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, osoby niepełnosprawnej powyżej 3 roku życia, otoczenie ww. osób i rodzin, personel służb świadczących usługi społeczne, osoby fizyczne w zakresie szkolenia na opiekunów środowiskowych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.  

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:

 1. Zwiększenie rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:

a)         usługi opiekuńcze,

b)         usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami,

c)         nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze,

d)         podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.

 1. Poprawienie dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania wspierane).
 2. Zwiększenie rozwoju działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym:

a)         działania wspierające ich aktywność społeczną,

b)         działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność,

 1. Zwiększenie rozwoju działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności:

a)         poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,

b)         tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,

c)         sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

 

Ponadto w odpowiedzi na zagrożenie epidemiologiczne COVID 19 realizowane są przez Lidera projektu dodatkowe działania tj.

- usługa Marszałkowskiego Kuriera Społecznego dla osób starszych i niesamodzielnych

- dostarczanie i zapewnienie posiłków dla osób starszych i niesamodzielnych,

- zakup i dostawa środków ochrony  dla instytucji integracji i pomocy społecznej.

 

Zadania w projekcie:

 

 1. Aktywizacja kulturalna seniorów.
  1. Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi
   w Gminie Kędzierzyn – Koźle.
  2. Zastosowanie aktywizacji ruchowej oraz relaksacyjno-pobudzającej osób korzystających z Dziennego Domu Pobytu w Głubczycach.
  3. Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych w Gminie Branice.
   1. Rozwój teleopieki oraz usług asystenckich w rodzinach osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Pokój.
   2. Dzienne usługi opiekuńcze – szansą na lepszą jakość życia osób starszych
    w Gminie Nysa.
   3. Świadczenie usług opiekuńczych dla starszych, samotnych wymagających                                                                                  wsparcia mieszkańców Gminy Lubsza.
   4. Świadczenie usług opiekuńczych dla starszych, samotnych wymagających wsparcia mieszkańców w Gminie Zawadzkie.
   5. Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych w Gminie Paczków.

10.  Wsparcie i opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami,
a także wsparcie dla osób niesamodzielnych w Gminie Kluczbork poprzez organizację usług opiekuńczych.

11.  Wsparcie i opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami,
a także wsparcie dla osób niesamodzielnych w Gminie Kluczbork poprzez wspomaganie wielopłaszczyznowe osoby niesamodzielnej i jej otoczenia.

12.  Wsparcie i opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami,
a także wsparcie dla osób niesamodzielnych w Gminie Kluczbork poprzez podniesienie poczucia bezpieczeństwa osoby niesamodzielnej.

13.  Uruchomienie Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym
w Gminie Kędzierzyn-Koźle.

14.  Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Popielów.

15.  Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi - podnoszenie kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - pakiet szkoleniowy certyfikowany.

16.  Regionalny Dzień Seniora.

17.  Podnoszenie kompetencji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej- szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.

18.  Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych.

19.  Empowerment „Senior” – Kwartalnik.

20.  Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi - kurs opiekun osoby starszej i szkolenie przygotowujące do świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych.

21.  Rozwój usług asystenckich nad osobami niesamodzielnymi – szkolenie asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

22.  Usługi społeczne - utworzenie miejsc w nowo tworzonych mieszkaniach wspomaganych (mieszkaniach chronionych/wspieranych).

23.  Wdrożenie usług asystenckich nad osobami niesamodzielnymi i utworzenie mieszkań wspieranych w Gminie Biała.

24.  Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych.

25.  Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

26.  Wsparcie domów pomocy społecznej z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.

27.  Utworzenie mieszkań wspomaganych/wspieranych na terenie Gminy Popielów.

28.  Animaloterapia - rehabilitacja społeczna osób z różnymi typami niepełnosprawności.

29.  Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Gminie Nysa.

30.  Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób z niepełnosprawnościami