Start

Wnioski na nowe - jednorazowe świadczenie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w poniedziałki w godz. 7.00 - 17.00

oraz od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe. Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy. Jednorazowe świadczenie jest przyznawane po rozpatrzeniu prawidłowo złożonego wniosku.

Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Aby otrzymać dodatek węglowy na ogrzanie gospodarstwa domowego, nie trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszkania. Dla przyznania dodatku węglowego kluczową informacją jest miejsce zamieszkania.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 774622095

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje , że do 31 sierpnia 2022 r trwa nabór wniosków do Modułu I Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych ,, Aktywny Samorząd" , dla osób niepełnosprawnych

Wniosek składa się online w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego  ze środków  PFRON ( SOW)

Szczegółowe informacje dotyczące programu i naboru wniosków:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly - aktualnosci/news/aktywny s-samorzad-zloz-wniosek-do-31-sierpnia