Start

Dodatek osłonowy to świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla budżetów domowych. Przysługuje on osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym lub wieloosobowym. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Kryterium dochodowe

Dodatek osłonowy przysługuje osobie, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • 1500 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego można otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (organ ustala je na podstawie oświadczenia wnioskodawcy zawartego w części III wniosku), dochody z gospodarstwa rolnego (organ ustala je na podstawie wielkości gospodarstwa rolnego podanej przez wnioskodawcę w części IV wniosku), dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Podstawą ustalenia przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są dochody osiągnięte:

a) w 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r.,

b) w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 realizacja wypłaty dodatku osłonowego nastąpi jednorazowo w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022 r.

Wysokość dodatku osłonowego

 • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest art. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

 • gospodarstwa 1 osobowe – wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 2-3 osobowe – wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 4-5 osobowe – wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;
 • gospodarstwa 6 i więcej osobowe – wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

O podwyższone dofinansowanie można się ubiegać tylko wówczas, gdy źródło ciepła zasilane węglem lub paliwem węglopochodnym zostało zgłoszone najpóźniej w dniu złożenia wniosku  do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

WAŻNE

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie wysłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, informację o przyznaniu dodatku osłonowego można odebrać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Gdzie złożyć wniosek?
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy złożyć bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem ul. Dębowa 11. Wniosek można złożyć również w trybie on-line. Aby złożyć wniosek  on-line należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany w platformie ePuap.

Termin składania wniosków

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać od 01.01.2022 r. do 31.10.2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.
 2. Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie, Biuro C.7.1.

tel. 77 4622095 wew. 29

 

 

Formularz wniosku do pobrania

wzór wniosku o dodatek osłonowy.pdf