Start Projekty i programy

 

 

Gmina Zawadzkie informuje, iż przystąpiła do realizacji zadania w ramach resorowego Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 1 177 043,32 zł.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 1 177 043, 32 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dla :

1)      dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)      osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie :

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi  w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z

niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust.10, finansowane ze środków publicznych.

 

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika. .

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem :

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

 

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

 

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) niespokrewnione i niezamieszkujące razem z uczestnikiem Programu.

 

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna, (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

 

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż[1]:

 

1) 840 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

 

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

b) traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;

 

2) 720 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

 

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

 

3) 480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:

a) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

b) traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością sprzężoną;

 

4) 360 godzin rocznie dla:

a) osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b) osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

c) dzieci do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Przyznane usługi są nieodpłatne. Realizowane będą do dnia 31 grudnia 2024 roku.

 

Pełna treść Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 dostępna pod adresem :

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf

 

[1] Limit dotyczy godzin usług asystencji osobistej świadczonych w ramach wszystkich programów Ministra w zakresie usług asystencji osobistej.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

“Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023


Gmina Zawadzkie przystąpiła do realizacji Programu  „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 115 668 zł.


Głównym celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy osobom sprawującym taką opiekę w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:


1)    dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
2)    osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).


Program ma zapewniać : odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły na co dzień przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w Gminie Zawadzkie jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego :


1)    w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
2)    w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu spełniające kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy
oraz w formie pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez uczestnika Programu spełniające kryteria dostępności, które otrzyma pozytywną opinię gminy.
Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż :
1)    240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego,
2)    14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.
W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych ).

Przyznane usługi są nieodpłatne. Realizowane będą do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Pełna treść Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 dostępna jest pod adresem :
https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

 

 

 

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

 

Gmina Zawadzkie przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 939 114,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dla :

1)      dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)      osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie :

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi  w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Usługi świadczone przez asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

1)       wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,

2)       wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3)       załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4)       korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa);

5)       zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności  do placówki oświatowej.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika :

1)  posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej[1]), opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub

2)  posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o którym mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym[2].

 

 

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

W trakcie realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

 

 1. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż[3]:

- 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

-  720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

- 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Przyznane usługi są nieodpłatne. Realizowane będą do dnia 31 grudnia 2023 roku.

 

Pełna treść Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 dostępna pod adresem :

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2023

 


[1]) Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest wymieniony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2018 r. poz. 227) pod symbolem 341201 w ramach grupy: Pracownicy wsparcia rodziny, pomocy społecznej i pracy socjalnej (symbol 3412).

[2]) Przez podmiot, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej, należy również rozumieć osobę fizyczną, która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie niepełnosprawnej lub opiekuna prawnego. Przez zlecenie należy rozumieć, nie tylko umowy cywilnoprawne ale również umowy o pracę.

[3] Limit dotyczy godzin usług asystencji osobistej świadczonych w ramach wszystkich programów Ministra w zakresie usług asystencji osobistej.

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

ARCHIWUM

 


“Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

„Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022

“Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

„Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021

 

 

“Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

 

Gmina Zawadzkie przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 937 890,00 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dla :

1)      dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2)      osób niepełnosprawnym posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

3)      osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

 

 

Usługi świadczone przez asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

1)       wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

2)       załatwianiu spraw urzędowych;

3)       korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

4)       zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1)  osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2)  osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie.

 

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

- 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

-  720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Przyznane usługi są nieodpłatne. Realizowane będą do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr tel. 77/46 22 095

 

 

Dokumenty  dla asystenta :

1. Karta zgłoszenia AOON.pdf

2. Oświadczenie zleceniobiorcy.pdf

3. Oświadczenie o braku pokrewieństwa.pdf

 

Dokumenty  dla osoby niepełnosprawnej :

1.  Karta zgłoszenia ON.pdf

 

Klauzula informacyjna do programu AOON.DOCX

 

 


 

„Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022

 

 

Gmina Zawadzkie przystąpiła do realizacji Programu  „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Jednostką realizującą Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 66 096,00 zł.

Głównym celem Programu jest możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy osobom sprawującym taką opiekę w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami posiadającymi:

a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Program ma zapewniać : odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły na co dzień przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 w Gminie Zawadzkie jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w formie pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

 

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż :

1)  240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego

2)  14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Przyznane usługi są nieodpłatne. Realizowane będą do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Kwalifikacja do przyznania usługi opieki wytchnieniowej odbywa się na podstawie karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz karty pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług opieki wytchnieniowej proszone są o kontakt z tutejszym Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod nr tel. 77/46 22 095

 


 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia do programu.pdf

Karta pomiaru niezależności FIM.DOCX

Klauzula inf.OW.DOCX

 

Do karty zgłoszenia należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.


 

Pełna treść Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 dostępna jest pod adresem :

https://www.gov.pl/web/uw-opolski/opieka-wytchnieniowa---edycja-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.


 


Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem informuje, że Gmina Zawadzkie przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Całość Programu finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 307 759,50 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami z pomocą asystenta,
 • ograniczenie skutków niepełnosprawności,
 • stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania niezależnego życia,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Usługi świadczone przez asystenta w szczególności będą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce( np. dom, praca, placówki oświatowe, szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe),
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)

Pełna treść Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 dostępna pod adresem : https://www.gov.pl/attachment/7c53eb70-0e81-4ad1-af54-8c3cfcb4840c


 

„Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem informuje, że Gmina Zawadzkie przystąpiła do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021.

Całość Programu finansowana jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość dofinansowania wynosi 8 568,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi[1]),

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej,

Program jest realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w :

- ośrodku wsparcia,

- w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,

- innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinie gminy/powiatu.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu zapewnić:

 1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

1)      wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym

 1. W odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:

1)    czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki,

2)    zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

3)    wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

4)    podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób niepełnosprawnych, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Pełna treść Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021 dostępna pod adresem : https://www.gov.pl/attachment/753a16bc-c891-4e99-ac91-d91a08329a3c