Start

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem informuje,  że zgodnie z ustawą z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021r., poz.11) istnieje możliwość ubiegania się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500,00 zł.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego, spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku gdy:

 1. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019r.,
 2. ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r.,
 3. ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu umieszcza na wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego adnotację „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”. Do wniosku, poza dokumentami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych,  dołącza się następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
 2. oświadczenie, iż wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz że nie przysługiwał mu wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu; Wnioskodawca składający ww. oświadczenia zawiera w nich klauzulę następującej treści: „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
 3. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez wnioskodawcę na dzień 14 marca 2020r. oraz na dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu,
 4. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2019r. wnioskodawcy
  i wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa.

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021r.

Po spełnieniu powyższych warunków dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu może zostać przyznany z mocą wsteczną, wraz ze „zwykłym” dodatkiem mieszkaniowym, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres,
w którym osobie uprawnionej przysługiwał już dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

Składając wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu z mocą wsteczną należy załączyć do wniosku wszystkie dokumenty wymienione wcześniej, przy czym:

 1. zarządca potwierdzając wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z mocą wsteczną powinien potwierdzić czynsz za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną (np. jeśli dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020 r., to czynsz powinien być potwierdzony za miesiąc październik 2020 r.),
 2. wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez wnioskodawcę na dzień 14 marca 2020r. oraz za miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z mocą wsteczną,
 3. zaświadczenie o dochodach – dochody wypłacone w 3 miesiącach poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną
  (np. dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną od listopada 2020r. – zaświadczenie o dochodach wypłaconych w miesiącach sierpień, wrzesień i październik 2020r.).