Start “Bliżej rodziny i dziecka”

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWADZKIEM
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
WYCHOWAWCA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO 1/2 etatu
przewidywany okres zatrudnienia 06.2018 – 12.2020

http://bip.zawadzkie.pl/117/138/nabory-na-pracownikow-i-projekty.html


Projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"

 

Gmina Zawadzkie przystąpiła do realizacji projektu pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Bezpośrednim realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w Gminie Zawadzkie na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz pieczy zastępczej, zgodnie z Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Realizacja projektu umożliwi zwiększenie usług społecznych na rzecz rodzin i dzieci poprzez utworzenie placówki wsparcia dziennego w formie podwórkowej, ustanowienie rodziny wspierającej oraz uruchomienie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla rodzin z Gminy Zawadzkie.

Łączna kwota dofinansowanie projektu z UE : 10 137 632,59 zł

Dofinansowanie zadań Partnera projektu – Gminy Zawadzkie z UE: 272 840,53 zł