Start Projekt “Nie-Sami-Dzielni”

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ (AOON)

Ogłoszenie o zamówieniu - usługa społeczna asystent AOON.docx
osoby zainteresowane usługą AOON.docx
wzór umowy.docx
zał. 1 do ogłoszenia - Szczegółowy opis przedm.zamówienia.docx
zał. 2 do ogłoszenia - Treść oferty - wzór.docx

 


Ogłoszenie o zamówieniu - usługa społeczna asystent AOON.docx
osoby zainteresowane usługą AOON.docx
wzór umowy.docx
zał. 1 do ogłoszenia - Szczegółowy opis przedm.zamówienia.docx
zał. 2 do ogłoszenia - Treść oferty - wzór.docx

 

 

O projekcie
Projekt partnerski "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Termin realizacji projektu: od 01.12.2016 r. do 31.01.2020 r.

Całkowite koszty projektu: 4 936 847,09 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 4 196 320,02 zł.

Partnerzy projektu - 10 gmin z województwa opolskiego:

 1. Gmina Kędzierzyn Koźle - całkowite koszty zadań w projekcie: 1 343 960,02 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 1 142 366,02 zł
 2. Gmina Głubczyce - całkowite koszty zadań w projekcie: 128 820,30 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 88 820,30 zł
 3. Gmina Branice - całkowite koszty zadań w projekcie: 138 408,90 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 117 647,57 zł
 4. Gmina Pokój - całkowite koszty zadań w projekcie: 114 922,50 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 97 684,12 zł
 5. Gmina Nysa - całkowite koszty zadań w projekcie: 869 503,95 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 739 078,36 zł
 6. Gmina Lubsza - całkowite koszty zadań w projekcie: 155 937,60 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 132 546,96 zł
 7. Gmina Zawadzkie - całkowite koszty zadań w projekcie: 331 590,00 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 222 790,00 zł
 8. Gmina Paczków - całkowite koszty zadań w projekcie: 404 488,35 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 343 815,10 zł
 9. Gmina Kluczbork - całkowite koszty zadań w projekcie: 404 926,20 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 344 187,27 zł
 10. Gmina Popielów - całkowite koszty zadań w projekcie: 107 774,73 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 91 608,52 zł
Budżet Lidera projektu: 907 618,54 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 851 214,20 zł.

Cel główny projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych w regionie.

Grupa docelowa:
Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego. Wsparciem objęte zostaną: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne (i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, osoby niepełnosprawnej powyżej 3 roku życia, otoczenie ww. osób i rodzin, personel służb świadczących usługi społeczne, osoby fizyczne w zakresie szkolenia na opiekunów środowiskowych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.

Gmina Zawadzkie otrzymała dofinansowanie m.in. na:
1) uruchomienie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej;
2) rozwój usług opiekuńczych w dniach wolnych od pracy;
3) uruchomienie dwóch mieszkań wspieranych przeznaczonych na pobyt osób niesamodzielnych.

Realizatorem Projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem.
MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa

K M Ogółem
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie osoby 116 76 192
Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami szt. 0 0 2
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami szt. 0 0 1
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie osoby 17 3 20


B. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa

K M Ogółem
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu osoby 4 1 5
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu szt. 24 5 35


WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa

K M Ogółem
Liczba personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej objętego wsparciem w programie osoby 36 0 36
Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie osoby 116 76 192
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w ramach usług społecznych osoby 8 9 17
Liczba osób niesamodzielnych, korzystających z mieszkań wspomaganych w ramach projektu osoby 2 2 4
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w zakresie usług zdrowotnych osoby 17 3 20
Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie osoby 17 3 20


B.REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika Jednostka miary Wartość docelowa

K M Ogółem
Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych w mieszkaniach wspomaganych istniejących po zakończeniu projektu szt. 0 0 4
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które deklarują wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS osoby 18 1 19


Szczegóły dotyczące zakresu zadań Lidera oraz Partnerów oraz informacje dotyczące Realizatorów zadań w Gminach określa umowa partnerska z dnia 22 listopada 2016 r.