Start Stypendia i zasiłki szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915  ze zm.)
 • Uchwała NR XXII/176/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 marca 2005 r. ze zm. zw sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawadzkiem (Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 2009.64.1067)

Pomoc materialna dla uczniów przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Pomoc realizowana jest w formie:

 • stypendium szkolnego
 • zasiłku szkolnego

 

Stypendium szkolne

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, która wynika z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania lub gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 600,00 zł /netto na osobę w rodzinie  z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

 

Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą:

- kursy językowe,

- kursy informatyczno – komputerowe

 

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

-  podręczników

-  stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego

-  materiałów typu encyklopedie lub słowniki

-  wypoażenia szkolnego typu teczka lub przybory szkolne

3) uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów  związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

 

 

 

 

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się niezwłocznie po powstaniu zdarzenia losowego będącego podstawą ubiegania się o zasiłek szkolny, nie później jednak niż w ciągu  dwóch miesięcy od tego zdarzenia.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

 • rodziców ( opiekunów prawnych) ucznia małoletniego nie posiadającego zdolności do czynności prawnych
 • ucznia pełnoletniego
 • dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń
 • przyznanie zasiłku szkolnego może nastąpić również z urzędu.

 

Termin składania wniosków:

 • od 01 września do 15 września - dla uczni szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • od 01 września do 15 października - dla słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych
 • w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być   złożony po upływie w/w terminu.

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. C.7.2

 

Pliki do pobrania:

oświadczenie.odt (14,01KB)
wniosek o stypendium.doc (59,50KB)
zaśw. o zatrudn. - styp. szk..odt (18,92KB)