Start Stypendia i zasiłki szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW


Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1946 z późn.zm.)
• Uchwała NR XXII/176/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 marca 2005 r. ze zm.
zw sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Zawadzkiem (Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 2009.64.1067)

Pomoc materialna dla uczniów przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i
dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i
młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z
upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację
odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji
obowiązku nauki.
3) Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2, przysługują również
uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc realizowana jest w formie:
• stypendium szkolnego
• zasiłku szkolnego


Stypendium szkolne


Stypendium może otrzymać uczeń w trudnej sytuacji materialnej, która wynika z niskich dochodów
na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania lub gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie
wniosku nie może przekroczyć 514,00 zł


Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie:
1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania lub jako inne - pozaszkolne - płatne
zajęcia edukacyjne - w szczególności:
- kursy językowe,
- kursy informatyczno - komputerowe
- zajęcia logopedyczne
2. pomocy rzeczowej - w szczególności zakupu:
- podręczników
- stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego
- materiałów typu encyklopedie lub słowniki
- materiałów do wykonania pracy dyplomowej w szkole zawodowej
- wyposażenia szkolnego typu teczka lub przybory szkolne
- materiały dydaktyczne dla niepełnosprawnych uczniów
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów dojazdu lub pobytu w internacie do szkoły
ponadgimnazjalnej lub kosztów dojazdu osoby niepełnosprawnej powyżej 18 roku życia -
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

 

Zasiłek szkolny
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się niezwłocznie po powstaniu zdarzenia losowego
będącego podstawą ubiegania się o zasiłek szkolny, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy
od tego zdarzenia.


Zasiłek szkolny przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków
związanych z procesem edukacyjnym.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:
• rodziców ( opiekunów prawnych) ucznia małoletniego nie posiadającego zdolności do
czynności prawnych
• ucznia pełnoletniego
• dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń
• przyznanie zasiłku szkolnego może nastąpić również z urzędu.


Termin składania wniosków:


• od 01 września do 15 września - dla uczni szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych
• od 01 września do 15 października - dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich,
nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników społecznych
• w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być
złożony po upływie w/w terminu.
Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej składa się w Ośrodku Pomocy
Społecznej, pok. C.7.1

 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Wniosek o stypendium szkolne