Start Stypendia i zasiłki szkolne

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017   r. poz. 2198 ze zm.)
 • Uchwała NR XXII/176/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 31 marca 2005 r. ze zm. zw sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawadzkiem (Dz.Urz.Woj.Opolskiego Nr 2009.64.1067)

Pomoc materialna dla uczniów przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych  o uprawnieniach  szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych  oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc realizowana jest w formie:

 • stypendium szkolnego
 • zasiłku szkolnego

Stypendium szkolne

Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, która wynika z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania lub gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  nie może przekroczyć 528,00 zł

Stypendium szkolne może być udzielone uczniowi w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,        prowadzonych jako płatne zajęcia spoza planu nauczania lub jako inne - pozaszkolne - płatne zajęcia edukacyjne - w szczególności:

- kursy językowe,

- kursy informatyczno - komputerowe

- zajęcia logopedyczne

 

2. pomocy rzeczowej - w szczególności zakupu:

-  stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego

-  podręczników

-  materiałów typu encyklopedie lub słowniki

-  materiałów do wykonania pracy dyplomowej w szkole zawodowej

-  wypoażenia szkolnego typu teczka lub przybory szkolne

-  materiały dydaktyczne dla niepełnosprawnych uczniów

 

3. uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów  związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się niezwłocznie po powstaniu zdarzenia losowego będącego podstawą ubiegania się o zasiłek szkolny, nie później jednak niż w ciągu  dwóch miesięcy od tego zdarzenia.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na wniosek:

 • rodziców ( opiekunów prawnych) ucznia małoletniego nie posiadającego zdolności do czynności prawnych
 • ucznia pełnoletniego
 • dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń
 • przyznanie zasiłku szkolnego może nastąpić również z urzędu.

 

Termin składania wniosków:

 • od 01 września do 15 września - dla uczni szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • od 01 września do 15 października - dla słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych
 • w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być   złożony po upływie w/w terminu.

Wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej, pok. C.7.1

 

 

Pliki do pobrania:

Zaświadczenie

Oświadczenie

Wniosek