Start Karta Dużej Rodziny

KARTA DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 poz. 1744 z późn. zm.) ustanowiono rządowy program dla rodzin wielodzietnych.

 

DLA KOGO KARTA?

1) dla rodzica lub rodziców - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka.

2) dla małżonka rodzica;

3) dla dziecka - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).

 

KTO JEST RODZINĄ WIELODZIETNĄ?

Rodzina wielodzietna to taka rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

WAŻNE - Od 1 stycznia 2019 roku Karta Dużej Rodziny przysługuje wszystkim RODZICOM oraz MAŁŻONKOM RODZICÓW, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu conajmniej 3 dzieci.

 

KIEDY NABYWA SIĘ I TRACI UPRAWNIENIA DO KARTY?

  1. Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.
  2. Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.
  3. Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z programu, zachowuje prawo do korzystania z programu odpowiednio przez okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-3, mimo zmniejszenia się liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.
  4. Uprawnienia wynikające z programu przysługują dziecku, które osiągnęło pełnoletność, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
  5. W przypadku gdy po ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej dziecko zostało przyjęte w tym samym roku kalendarzowym na studia wyższe, uprawnienia wynikające z programu przysługują także za wrzesień tego roku kalendarzowego, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

 

Karta Dużej Rodziny jest dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Składając wniosek o przyznanie Karty należy wskazać czy wnioskuje się o obie formy czy też rezygnuje się z formy tradycyjnej ( elektroniczna forma karty jest zawsze przyznawana).

Posiadacz aktywnej Karty Dużej Rodziny może wyświetlić ją w aplikacji mObywatel mObywatel

Aplikacja mObywatel umożliwia pobranie swojej Karty w wersji elektronicznej każdemu posiadaczowi Karty, który zaloguje się do tej aplikacji – w tym celu konieczne jest posiadanie numeru PESEL oraz dowodu osobistego, a w przypadku dzieci mLegitymacji.

Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), mogą korzystać tylko z tradycyjnej Karty Dużej Rodziny.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

 

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne.

Opłacie podlega jedynie wydanie duplikatu w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty tradycyjnej oraz domówienie tradycyjnej formy Karty w przypadku posiadania jedynie elektronicznej formy Karty.

 

Wydawanie duplikatu karty dla mieszkańców gminy Zawadzkie

!!! Informacja dotyczy TYLKO mieszkańców gminy Zawadzkie.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie i od 1 marca 2023 r. wynosi 13 zł płatnej na konto:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

nr rachunku: 59 8909 0006 2000 0001 9565 0001

W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko, PESEL oraz rodzaj świadczenia

np.: „Jan Kowalski 12345678901 Opłata za wydanie duplikatu KDR / Opłata za dodatkową tradycyjną kartę ”

Wysokość opłaty za domówienie tradycyjnej formy Karty, gdy wnioskodawca posiada już Kartę elektroniczną, wynosi 10 zł.

 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadzkiem ul. Dębowa 11, pokój nr C. 9. w godzinach od 7 00 do 15 00.


Pliki do pobrania:

  • WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY (pdf)
  • OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ (pdf)
  • OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA (pdf)
  • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ (pdf)
  • INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH (pdf)