Start Dodatki energetyczne

Uwaga!

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, złożone w okresie od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 


 

 

Prawo do dodatku energetycznego mają tzw. odbiorcy wrażliwi. Na podstawie ustawy – Prawo energetyczne, odbiorca wrażliwy energii elektrycznej jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osobie, która spełnia jednocześnie wszystkie trzy powyższe warunki przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu, wynosi:

  1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany jest do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wysokość dodatku energetycznego od 01.05.2021 r. do 30.04.2022 r. została określona obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r. i wynosi ona:

  • 12,09 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
  • 16,79 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z 2-4 osób,
  • 20,15 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się co najmniej z 5 osób.

Miejsce załatwienia sprawy:

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dębowa 11, 47-120 Zawadzkie, Biuro C.7.1.

tel. 77 4622095 wew. 29

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Pliki do pobrania:

1. Wniosek na dodatek energetyczny.pdf