Start Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne
To prace organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach statutowo zajmujące się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Kto może być skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych?
Skierowanym może być osoba bezrobotna, bez prawa do zasiłku, która korzysta ze świadczeń pomocy społecznej. Dodatkowo do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek bezrobotnego, stan jego zdrowia oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje. Kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie porozumienia sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy i przesyła ją do właściwego miejscowego powiatowego urzędu pracy.

Czas i miejsce wykonywania prac.
Prace społecznie użyteczne wykonywane są w miejscu zamieszkania lub pobytu bezrobotnego w wymiarze do 10 godzin tygodniowo, 40 godzin miesięcznie.

Przywileje osoby wykonującej prace.
Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej, gdyż między podmiotem, w którym są organizowane prace, a osobą bezrobotną nie nawiązuje się  stosunek pracy. Osoba wykonująca prace jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym ( z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem wypadkowym .


Obowiązki osoby wykonującej prace społecznie użyteczne.
W okresie wykonywania prac społecznie użytecznych bezrobotny przestrzega ustalonego w miejscu wykonywania pracy porządku i dyscypliny oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Świadczenia za wykonaną pracę społecznie użyteczną.
Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 7,70 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym także za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Świadczenie jest wypłacane przez gminę lub podmiot, w którym organizowane są prace, w okresach miesięcznych z dołu.

Konsekwencje odmowy wykonywania prac społecznie użytecznych.
Prace społecznie użyteczne są narzędziem aktywizacji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej, dlatego nie wymagają zgody ani wniosku osoby skierowanej.

Zgodnie z art. 33 ust.4 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji wykonania prac społecznie użytecznych.

Pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:
a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Pozbawienie statusu bezrobotnego wg powyższych okresów następuje również w przypadku przerwania z własnej winy wykonywania prac społecznie użytecznych oraz w przypadku, gdy osoba bezrobotna po skierowaniu nie podjęła wykonywania prac społecznie użytecznych. 

Starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który  nie stawi się w powiatowym urzędzie pracy  w wyznaczonym terminie i nie powiadomi w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, Starosta przekazuje właściwemu kierownikowi ośrodka pomocy społecznej w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni wykaz bezrobotnych bez prawa do zasiłku, którzy zostali skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych lub odmówili przyjęcia propozycji ich wykonywania.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:

Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, niedotrzymywanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych lub prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W gminie Zawadzkie koordynacją prac społecznie użytecznych zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej. Prace są realizowane na terenie całej gminy i wykonywane są w różnorodnej formie – od prostych prac porządkowych (sprzątanie, mycie, zamiatanie), przez usługi opiekuńcze i prace przy zieleni miejskiej (grabienie, koszenie), aż po prace remontowo-naprawcze (wyrównywanie krawężników i chodników, udrażnianie rowów, malowanie, tynkowanie, naprawa zniszczonej infrastruktury – znaki, ławki, kosze na śmieci itp.).

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Masoń

Tel (77) 46 22 095 wew. 23

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pliki do pobrania:

Regulamin porządkowy prac społecznie użytecznych