Rodziny, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji  opiekuńczo-wychowawczej, mogą otrzymać wsparcie w postaci usług asystenta rodziny. Możliwość taka wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Według tejże ustawy do zadań asystenta rodziny należy m.in.:

  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej
  • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych jak również wychowawczych z  dziećmi
  • wspieranie aktywności społecznej rodzin
  • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowe
  • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych
  • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin
  • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci

Asystent rodziny nie jest typowym urzędnikiem, lecz osobą biorącą czynny udział w życiu rodziny.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z wychowaniem dzieci, prowadzeniem domu  itp. zapraszamy do siedziby naszego Ośrodka we wtorki od 13.00-15.00 i czwartki od 13:00 do 14:00 (dyżury stacjonarne asystenta rodziny) lub prosimy o kontakt telefoniczny – (77) 46 22 095.