Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne możliwości i uprawnienia. Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do świadczeń pieniężnych mają:

- Osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza kwoty 634,00

- Osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł.

Dla osób posiadających gospodarstwa rolne – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 288,00 zł.

 

Oprócz spełniania warunku kryterium dochodowego, w celu objęcia pomocą społeczną osoba lub rodzina jednocześnie musi udokumentować inne okoliczności uzasadniające konieczność objęcia wsparciem. Są to:

 • Sieroctwo
 • Bezdomność
 • Bezrobocie
 • Niepełnosprawność
 • Długotrwała lub ciężka choroba
 • Przemoc w rodzinie
 • Potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi
 • Potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • Bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 • Trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy
 • Alkoholizm lub narkomania
 • Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowej
 • Klęska żywiołowa lub ekologiczna


Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

W systemie pomocy społecznej przez rodzinę rozumie się osoby spokrewnione i niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.


Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania z ośrodkiem pomocy społecznej w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej oraz niezwłocznego poinformowania organu, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.


Jak starać się o pomoc finansową?


Należy zgłosić się do OPS w miejscu zamieszkania, należy załączyć podanie opisujące sytuację i problem oraz dokumenty przedstawiające posiadane dochody oraz inne dokumenty żądane przez pracownika socjalnego ( zaświadczenia lekarskie, orzeczenia o niepełnosprawności itp.).

Pracownik socjalny w ciągu 14 dni od daty złożenia podania odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej mieszkaniu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Pracownik poznaje położenie danej osoby lub rodziny i na tej podstawie planuje pomoc.

Jakie dokumenty są wymagane?


.Osoba pracująca - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto pomniejszone o podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z poprzedniego miesiąca

 • Osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP - zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej
 • Osoba niepełnosprawna - odcinek renty z poprzedniego miesiąca oraz orzeczenie o niepełnosprawności


Kiedy pomoc finansowa nie zostanie przyznana ?


 • Jeżeli trudności osoby lub rodziny nie są potwierdzone trudną sytuacją życiową, czyli np. niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą itp.
 • Jeżeli dochód osoby starającej się o pomoc jest wyższy od wynikającego z ustawy o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowego)
 • Jeżeli standard życia przewyższa zadeklarowane dochody (stwierdzone zostaną dysproporcje między udokumentowanym dochodem a sytuacja majątkową osoby lub rodziny)
 • Jeżeli nie zostaną złożone wszystkie dokumenty potwierdzające osiągane dochody i stan zdrowia
 • Jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc nie chce współpracować z pracownikiem socjalnym
 • Jeżeli pracownik socjalny stwierdzi, np. marnotrawstwo pieniędzy, alkoholizm, uchylanie się od pracy może odmówić przyznania pomocy


W celu uzyskania informacji należy zgłosić się do pracownika socjalnego odpowiedniego rejonu w następujących godzinach:

w poniedziałki     od 7.00 do 17.00
we wtorki        od 7.00 do 15.00
w środy        od 7.00 do 15.00
w czwartki         od 7.00 do 15.00
w piątki        od 7.00 do 15.00