Start Usługi opiekuńcze

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Usługi opiekuńcze przyznawane są :

 1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
 2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Zakres usług opiekuńczych


Zakres usług obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, m.in. :

 • utrzymywanie czystości w pomieszczeniach tj. sprzątanie w pomieszczeniach gdzie przebywają podopieczni,
 • zapewnianie posiłków poprzez : zakupy artykułów spożywczych, gotowanie obiadów bądź dowóz obiadów z restauracji,
 • realizację recept,
 • powiadamianie rodziny lub lekarza rodzinnego o pogorszeniu stanu zdrowia (zamawianie domowych wizyt lekarskich)
 • podstawową pielęgnację, tzn.:

  - utrzymanie właściwej higieny ciała,
  - ubieranie i rozbieranie,
  - pomoc w załatwianiu czynności fizjologicznych,
  - pomoc w przygotowaniu i spożywaniu posiłków,
  - motywowanie do aktywności fizycznej, spacery,
  - pomoc w utrzymywaniu więzi rodzinnych i społecznych.

Zakres usług jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych osoby objętej pomocą i może ulec rozszerzeniu o inne usługi.


Odpłatność za usługi opiekuńcze

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkiem http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2018/1633/

Organizacja usług opiekuńczych

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Nie zawsze konieczna jest osobista wizyta w ośrodku. Można skontaktować się telefonicznie lub wysłać list.

Po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z Ośrodka odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy. Jego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi. W ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej bądź upoważniony do tego pracownik wydaje decyzję administracyjną Wysokość odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej osoby oraz jej dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie.

Dokumenty jakie należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej, aby otrzymać pomoc w postaci usług opiekuńczych to :
1. wniosek (podanie) o przyznanie w/w usług,
2. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu
3. kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasadniczo - z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (oryginał do wglądu) a także zaświadczenie o posiadanych dochodach wszystkich członków rodziny wspólnie zamieszkałych i gospodarujących,
4. oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych,
5. w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
6. zaświadczenie o posiadaniu lub nieposiadaniu gospodarstwa rolnego z właściwego urzędu gminy osoby ubiegającej się, wspólnie zamieszkałych i gospodarujących,
7. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego zaświadczenie z krus potwierdzające zobowiązania do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Miejscem składania wniosków i udzielania informacji jest:

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Dębowa 11
47-120 Zawadzkie
tel. 77/46 22 095
e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoba kontaktowa w sprawie usług opiekuńczych: Jolanta Garcorz